nov 26

Diefstal zonder intentie om te stelen?

 

 

 

 

 

Of een werkgever een transitievergoeding is verschuldigd hangt af van de mate van verwijtbaarheid van de gedraging van de werknemer. Ingeval van een ernstig verwijt is de werkgever géén transitievergoeding verschuldigd. Bij (louter) verwijtbaar handelen daarentegen wel. De scheidslijn is dun, hetgeen met dit voorbeeld valt te verduidelijken.

Twee werknemers hebben een beleidsregel geschonden, inhoudende een verbod producten zonder toestemming van de werkgever mee naar huis te nemen. Naar oordeel van de kantonrechter ontbreekt in beide gevallen ernstige verwijtbaarheid, omdat de werknemers niet de intentie hadden om te stelen. Volgens de kantonrechter is de werkgever daarom een transitievergoeding verschuldigd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:9744

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:9750

De werkgever kan zich hiermee niet verenigen en is in hoger beroep gegaan.

Anders dan de kantonrechter ziet het gerechtshof Amsterdam geen aanleiding om aan te nemen dat de werknemers er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat zij de producten mogen meenemen. Dat onder bepaalde omstandigheden werd toegestaan om producten mee naar huis te nemen, bleek geen reden om in casu aan de ernstige verwijtbaarheid te ontkomen.

Het gerechtshof hecht met name waarde aan het feit dat de gedraging in strijd is met de kenbare gedragsregels, die blijken uit de personeelsgids en het bijbehorende sanctiebeleid. Gelet op de leidinggevende functie en het feit dat de overtreding is begaan in het bijzijn van ondergeschikten kan beide werknemers wel degelijk een ernstig verwijt worden gemaakt. De werkgever in kwestie heeft volgens het gerechtshof een evident belang bij handhaving van de regels in verband met gezondheidsrisico’s en aantasting van haar reputatie. Gevolg is dat de werknemers de transitievergoeding moeten terug betalen.

De beschikkingen van het gerechtshof laten zien dat een duidelijk en kenbaar (sanctie)beleid ook onder de WWZ loont. De werkgever die beleidsregels hanteert en consequent handhaaft zal minder snel worden geconfronteerd met een transitievergoeding. De werknemer wordt onder dergelijke omstandigheden (eerder) geacht bekend te zijn met de consequenties van enig handelen in strijd met het beleid. Dat sprake is van een lang dienstverband doet volgens het gerechtshof niet af aan de ernst van het verwijt.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:3866

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:3867

Delen