okt 22

Eerlijk duurt het langst.

Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo is om meerdere redenen interessant.

De kwestie betreft een namens de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een titulair directeur. De kantonrechter passeert het beroep van de directeur op het opzegverbod tijdens ziekte. Volgens de kantonrechter is er slechts sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid, hetgeen aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg staat.

Het verzoek tot ontbinding wordt uiteindelijk toegewezen vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Daarvoor is niet vereist dat de werknemer enige mate van verwijtbaarheid treft. Ander gedrag kan daarvoor ook volstaan.

Volgens de werkgever is er sprake van een directeur onwaardig gedrag nadat hij is aangesproken op tegenvallende bedrijfsresultaten. Hierdoor is het vertrouwen in een goede samenwerking in de toekomst niet meer reëel. De kantonrechter volgt dat betoog van de werkgever en acht de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord.

Interessant is vervolgens de beslissing omtrent het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toepassing van de opzegtermijn.

De kantonrechter komt aan dat verzoek tegemoet omdat de directeur ernstig verwijtbaar heeft gehandeld in het buitengerechtelijke en gerechtelijke traject. Daartoe wordt overwogen dat de kantonrechter ter zitting verkeerd is voorgelicht over een bericht van de bedrijfsarts. Anders dan (de gemachtigde van) de directeur ter zitting zonder voorbehoud heeft gesteld, blijkt uit een rapportage van de bedrijfsarts dat van medische arbeidsongeschiktheid geen sprake is. De onjuiste inlichtingen neemt de kantonrechter de directeur zeer kwalijk. De directeur wordt verweten te hebben gehandeld in strijd met de waarheidsplicht, hetgeen ernstig verwijtbaar wordt geacht. Om die reden gaat de kantonrechter dan ook voorbij aan de opzegtermijn en ontbindt de arbeidsovereenkomst op een termijn van enkele dagen.

Uit deze uitspraak blijkt dat situatieve arbeidsongeschiktheid een werknemer ingeval van een arbeidsconflict met de werkgever in rechte niet zonder meer beschermt.

Hoewel de kantonrechter de werknemer bij de beoordeling van de grondslag voor het ontbindingsverzoek nog enigszins spaart, wordt de werknemer vervolgens inzake de opzegtermijn snoeihard afgerekend op zijn gedrag voorafgaand en ook tijdens de procedure.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:3775

Delen